HomeOver E-ConsultingDienstenDownload en InfoFoto'sContacteer onsFavoriete links
Energieboekhouding
Energybox
EPC publieke gebouwen
EPC_Verkoop en Verhuur
Energieboekhouding
Quick scans
Lastenboeken
Energie-Audits
Haalbaarheidsstudie
Blowerdoor
Infrarood
Radiatorfolie

Energieboekhouding algemeen
Een energieboekhouding is, anders dan het woord suggereert, een boeiende materie.
Het verzamelen, verwerken, analyseren en rapporteren van energieverbruikgegevens.
Dit middel dient een nobel doel: inzicht verwerven in energieverbruik. Om vanuit die verworven inzichten gericht actie te ondernemen.
Instrument voor REG-beleid
 
Waarom energieboekhouding?
-              Kosten- en energiebesparing;
-              Verhogen van inzicht in energiefactuur;
-              Opsporen van abnormaal energieverbruik;
-              Evaluatie van prestaties onderhoudsfirma’s;
-              Optimaliseren van tarieven en keuze van energieleverancier in vrije energiemarkt;
-              Evalueren van besparingsmaatregelen; 
-              Budgetten kunnen opstellen.
 
Welke voordelen zijn er aan energieboekhouding verbonden?
Een energieboekhouding is altijd en overal nuttig, alleen al om abnormaal hoge energieverbruiken op te sporen en te corrigeren. Dat is echter lang niet alles. Een energieboekhouding verhoogt immers ook het energiebewustzijn, wat op zijn beurt rationeler omspringen met energie in de hand werkt. Vanzelfsprekend is het ook het geijkte middel om het effect van besparingsmaatregelen te visualiseren en te evalueren.
 
Waarom automatische energieboekhouding?
De automatische registratie van de voornaamste metergegevens – water, elektriciteit, stookolie en gas – betekent op zich al een aanzienlijke besparing in vergelijking met het manueel overschrijven. Bovendien zijn vergissingen en fouten uitgesloten.
Onze verbruiksprofielen komen tot stand op basis van metingen die elk kwartier opnieuw plaatsvinden. Dat geeft een veel beter beeld van het energieverbruik en de mogelijke besparingen dan een maandelijkse opname.
Gedetailleerde profielen zijn bovendien erg geschikt om oververbruiken en lekken adequaat op te sporen zodat er snel kan ingegrepen worden.
Automatische metingen tonen dadelijk zwart op wit het bereikte resultaat als gevolg van genomen besparingsmaatregelen.
De professionele visualisatie van verbruiken werkt bewustwording in de hand.
Kortom: automatische energieboekhouding is als een permanente watch-dog die geen buitensporige verbruiken tolereert.
Hierna gaan we in op specifieke hulpmiddelen zoals dashboards en gebouwhandtekening om zo efficiënt mogelijk aan energieboekhouding te doen.
 
Wat? Waarom?
- Energiebesparende acties bouw je niet op los zand. Het is belangrijk om eerst het energieverbruik in kaart te brengen en de evolutie ervan nauwgezet op te volgen.
De energieboekhouding vormt een uitstekend controle-instrument voor energiezorg.
Met de energieboekhouding breng je het energie- en waterverbruik van gebouwen in beeld en wordt het mogelijk de gegevens te analyseren. Het systeem is gebaseerd op regelmatige registratie en op de analyse en rapportage van het elektriciteit, brandstof- en waterverbruik.
De registratie van de meterstanden kan op drie manieren:
-             handmatig opschrijven van de meterstanden op vaste tijdstippen, minstens één maal per maand;
-             automatisch via energiemeters die aangesloten zijn op een modem;
-             via het bijhouden van de maandelijkse energiefacturen.
Hierbij vergelijk je het opgemeten verbruik met het referentiejaar (bij voorkeur het startjaar) en wordt het mogelijk om het te verwachten verbruik te voorspellen.
 
- Een energieboekhouding volgt het energieverbruik kritisch op. De doelstelling van een energieboekhouding is immers, inzicht verwerven in het energieverbruik om het op te volgen en te optimaliseren.
De basis voor een energieboekhouding is een analyse van het energieverbruik gedurende een representatieve en voldoende lange periode. Deze analyse is mogelijk met een systeem dat het verbruik met een vaste regelmaat registreert (wekelijks, maandelijks,…) .
Dit kan handmatig, door het noteren van de meterstanden van de energiemeters in een tabel, of automatisch via energiemeters die aan een verwerkingspakket op pc (intern of bij de energieleverancier) gekoppeld zijn. Een hoogspanningsklant kan bij zijn elektriciteitsleverancier zijn verbruiksprofiel opvragen. Ook deze gegevens leveren veel informatie.
Een energieboekhouding omvat naast de registratie van de verbruiken ook het kritisch opvolgen van de geregistreerde gegevens. Voorstelling van de gegevens in grafieken over een voldoende ruime periode is hiervoor het meest geschikt. In de softwarepakketten voor energieopvolging zijn steeds grafieken voorzien, voor handmatig geregistreerde gegevens kan dit vrij eenvoudig in Excel.
In deze handleiding beperken we ons tot het elektriciteitsverbruik. De registratie ervan bespreken we uitvoerig met uitgewerkte voorbeelden.
Vanzelfsprekend kunnen we deze principes ook toepassen om het verbruik van andere soorten energie op te volgen (aardgas, brandstof, …). Deze registraties gebeuren analoog maar we behandelen ze niet verder in deze handleiding.