HomeOver E-ConsultingDienstenDownload en InfoFoto'sContacteer onsFavoriete links
EPC publieke gebouwen
Energybox
EPC publieke gebouwen
EPC_Verkoop en Verhuur
Energieboekhouding
Quick scans
Lastenboeken
Energie-Audits
Haalbaarheidsstudie
Blowerdoor
Infrarood
Radiatorfolie

Het energieprestatiecertificaat

Verplicht voor publieke gebouwen groter dan 1000 m²

Vanaf 1 januari 2009 moeten publieke gebouwen die frequent worden bezocht en een groter vloeroppervlak hebben dan 1000 m² een energieprestatiecertificaat of EPC aanbrengen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats. Dit is het gevolg van de Europese Richtlijn (2002/91/EG) betreffende de energieprestatie van gebouwen.
Overigens is het EPC ook voor particulieren een verplicht document dat de woning bij verhuur of verkoop dient te vergezellen. Voor alle duidelijkheid: ook gemeentelijke overheden en onderwijsinstellingen vallen onder deze regelgeving.

Wat is een EPC?

Het EPC drukt de energetische kwaliteit – de energieprestatie, zo u wil – uit van een gebouw. Het gebruikt daarvoor een kengetal. Dat kengetal komt tot stand door de berekening van de energieverbruiken van één jaar, gekoppeld aan de bruikbare vloeroppervlakte. Het kengetal krijgt een plaats – het wordt gepositioneerd – op een kleurenbalk. De positie op de kleurenbalk geeft weer hoe goed of slecht uw gebouw het inzake energetische kwaliteit doet in verhouding tot vergelijkbare gebouwen. Dat u daarbij best uit de rode zone blijft, hoeft geen betoog. Bevindt u zich in de groene zone, dan doet u het beter dan het vergelijkbare gemiddelde.

Het EPC bevat eveneens de administratieve gegevens van het gebouw en zal vaak nog een aantal adviezen bevatten. Het is maar rechtsgeldig als het is ondertekend door de energiedeskundige die het heeft opgemaakt. Vorm en inhoud van het EPC werden bepaald door een ministerieel besluit (12 oktober 2007).

Wie maakt het EPC voor uw gebouwen op?

Het EPC kan worden opgemaakt door een erkende externe deskundige. Hij of zij dient, om die erkenning te verkrijgen, een opleiding te volgen van het Vlaams Energieagentschap.

E-Consulting beschikt over een team van bevoegde energiedeskundigen om uw EPC op te maken volgens de regels van de kunst.

Ook een interne energiedeskundige kan het EPC opmaken. Let echter op: bij vaststelling van misbruik of onbekwaamheid kan het Vlaams Energieagentschap het registratienummer intrekken. Als blijkt dat het EPC niet met de werkelijkheid overeenstemt kan het Energieagentschap aan de energiedeskundige een boete opleggen tussen 500 en 5000 euro. Die boete is ook van toepassing als u niet over een geldig EPC beschikt.

Hoe gaan we tewerk om uw EPC op te maken?

Uitgangspunt zijn de energieverbruiken gedurende precies één jaar: die hebben we nodig om straks het kengetal te berekenen. We noteren de startwaarden van de meterstanden voor elektriciteit, aardgas en stookolie. Dan bepalen we de totale bruikbare vloeroppervlakte en lichten we het gebouw door. We doen dat aan de hand van gestandaardiseerde auditlijsten.

Na exact één jaar noteren we de eindwaarden voor elektriciteit, aardgas en stookolie. De zo verzamelde gegevens worden ingegeven in een webapplicatie. Vervolgens maken we het EPC op, ondertekenen het en overhandigen het u. Nu is het enkel nog zaak om het EPC op een duidelijk zichtbare plaats op te hangen, of te overhandigen bij verhuur of verkoop.

Uw EPC is nu maximum 10 jaar geldig. Moest echter het gebouw waarvoor het EPC werd opgemaakt een andere gebruiker krijgen, dan vervalt het EPC. Dat komt omdat het EPC deels het resultaat is van uw specifieke gebruikersdag. En de ene gebruiker is de andere niet…

Heeft u, al dan niet als gevolg van de geformuleerde adviezen, energiebesparende maatregelen genomen, dan kunt u ervoor kiezen om een nieuw EPC op te laten maken – maar verplicht is het niet. Denk er wel aan dat de procedure zich dan herhaalt en opnieuw start- en eindwaarden over exact een jaar moeten opgemeten worden.